Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu, prodeje služeb a zboží

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu www.xxxx.cz , jejichž provozovatelem je xxxx, IČ: xxxxx, se sídlem/místem podnikání: xxxxxxx (dále jen „Poskytovatel“), a to za účelem poskytování následujících služeb a produktů dle nabídky Poskytovatele:
   1. a) produktů v digitální podobě – digitálního obsahu (např. PDF, e-book, webináře, online kurzy, video programy, video návody, programy apod.) (dále jen „Online produkt“),
   2. b) prodej služeb (např. konzultace, workshopy, webináře, balíčky služeb, živé akce, mentoring apod.) (dále jen „Služby“),
   3. c) prodej zboží (dále jen „Zboží“),

(dále jen „Produkt“ nebo společně „Produkty“).

 1. 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování digitálního obsahu, kupní smlouvy a nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a Kupujícím.
 1. 3. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP.

  Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.

II. DEFINICE POJMŮ

1. Poskytovatelem se rozumí xxxx , IČO: xxxxx , se sídlem/místem podnikání xxxx , DIČ: CZxxxx , neplátce DPH, kontakt: xxxx, e-mail: xxxxx.

2. Kupujícím se rozumí klient, zákazník, uživatel, který s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. Kupujícím může být spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Pokud Kupující v objednávkovém formuláři uvedete své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

3. Smlouvou se dle těchto VOP rozumí souhrnně (není-li v těchto VOP rozlišeno o jaký typ smlouvy se jedná vztahují se daná ustanovení na každý typ smlouvy):

   1. 3.1. Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Kupujícím a jejímž obsahem je závazek Poskytovatele zpřístupnit Kupujícímu Online produkt k užívání a závazek Kupujícího zaplatit Poskytovateli Cenu nebo poskytnout mu své Osobní údaje.
   1. 3.2. Kupní smlouva uzavírána mezi Poskytovatelem a Kupujícím při nákupu fyzického Zboží a jejímž obsahem je povinnost Poskytovatele poslat Zboží na adresu uvedenou v Objednávce a povinnost Kupujícího zaplatit Cenu.
   1. 3.3. Smlouva o poskytnutí služeb uzavírána mezi Poskytovatelem a Kupujícím v případě objednávky Služeb.

4. Objednávkou se rozumí řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh na uzavření Smlouvy.

5. Cenou se rozumí odměna za zpřístupnění nebo dodání vybraného Produktu. Platí se v korunách českých nebo eurech (pokud je Produkt nabízen v jiných zemích, než je Česká republika, jak je uvedeno u jednotlivého produktu na Webu). Cenou je myšlena konečná cena vč. případných nákladů spojených s případným balením a dodáním (zejména u Zboží).

6. Webem se rozumí internetové stránky s doménou www.xxxxx.cz.

  III. INFORMACE NA WEBU/RECENZE/REFERENCE

  1. Jakékoli hodnocení Produktů (online, fyzických) nebo Poskytovatele (recenze), které jsou uvedeny na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn, nebo kterým byla poskytnuta služba nebo konzultace. Poskytovatel má přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédne do evidence potvrzených objednávek (zaslaných emailů s referencemi), zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou poskytnuty, ale mohou být vybrány jen některé.

  2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

   IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

   1. Kupující objednává Produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, a to vyplněním elektronického objednávkového formuláře, nebo webového formuláře (dále jen „Objednávka“).

   2. Objednávka obsahuje základní informace k Produktu, a to název a jeho Cenu. V potvrzení Objednávky (v e-mailu) pak bude uvedeno kdy a na jak dlouho bude Produkt zpřístupněn a co je jeho součástí. U Zboží (nejpozději v košíku) je na Webu uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením produktu.

   3. Před odesláním objednávkového formuláře je Kupující povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním objednávkového formuláře je učiněna závazná Objednávka Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy. 

   4. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky e-mailem a nejedná se o přijetí Objednávky ze strany Poskytovatele (pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno).

   5. Přijetí Objednávky bude Kupujícímu potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Poskytovatelem.

   6. V případě zájmu Kupujícího o poskytnutí Služby ze strany Poskytovatele, Kupující učiní návrh na uzavření Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo návrh na uzavření Smlouvy neakceptovat a Smlouvu neuzavřít kapacitních důvodů. Poskytovatel Kupujícího kontaktuje ohledně nového termínu poskytnutí Služby.

   7. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí Objednávky, Kupující může telefonicky nebo e-mailem Objednávku zrušit.

   8. V pochybnostech Poskytovatel Kupujícího kontaktuje za účelem ověření pravosti Objednávky a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla vytvořena.

   9. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané Ceny produktu, není-li na Webu uvedeno jinak.

   V. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A PLATBA

   A) Cena produktů a služeb

   A.1. Prodej Produktů může být buď úplatný (kdy Cena představuje odměnu Poskytovatele nebo cenu Zboží), nebo bezúplatný (kdy namísto Ceny Kupující poskytne Poskytovateli své Osobní údaje).

   A.2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „Cena“) je cena uvedená u Produktu na Webu v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

   A.3. Cena Produktu se může měnit s tím, že pro Kupujícího platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku vytvoření Objednávky. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být navýšena pouze v případě, že Kupující zvolí možnost platby Ceny formou splátek (viz níže).

   A.4.V případě objednávky Online produktu nebo Služby nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu Objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

   A.5. U Zboží jsou uvedeny na Webu i náklady související s balením a dodáním produktu. Konečná cena fyzických produktů je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání produktu. Fyzické produkty (Zboží) jsou doručovány pouze v rámci České republiky.

   A.6.Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Kupující již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

   A.7. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

   A.8. Ke zpřístupnění úplatného Online produktu (digitálního obsahu) dojde nejdříve po zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění bezúplatného Online produktu dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

   A.9. Zboží Poskytovatel odešle nejpozději do 30 dní ode dne zaplacení, pokud není na webu uvedeno jinak.

   A.10. Poskytnutí Služby započne nejpozději do 30 dnů od zaplacení tím že Kupující a Poskytovatel se dohodnou na termínu realizace.

   A.11. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a Kupujícím jinak, součástí Ceny nejsou aktualizace digitálního obsahu.

   A.12. Přístup k digitálnímu obsahu je Kupujícímu umožněn nejdéle po dobu 2 let od uzavření Smlouvy. Objednáním digitálního produktu Kupující výslovně souhlasí, že po zpřístupnění digitálního obsahu mu nebudou poskytnuty aktualizace. Toto neplatí u programu xxxxxxxx, ve kterém se platí měsíční poplatek za členství a v případě prodlení s úhradou o více než 1 měsíc po splatnosti, členství Kupujícímu končí.

   B) Způsob platby

   B.1. Cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři, a to:

   a) bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 2102180195/ 2010 vedený v CZK nebo č. 2402180197/2010 vedený v EUR,

   b) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard.

   B.2. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) Kupující obdrží zálohovou fakturu, platební údaje, včetně variabilního symbolu k platbě, v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

   B.3. Platební metody uvedené pod písmenem b) jsou napojeny na platební bránu společnosti Thepay s.r.o., nebo Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

   B.4. Případné další způsoby platby budou uvedeny na Webu nebo mohou být dohodnuty s Poskytovatelem.

    

   C) Opakované platby

   Opakovaná 30denní fixní platba

   C.1. V případě Objednávky členství v programu xxxxxxx, využívá Poskytovatel k hrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

   C.2. Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši uvedené v Objednávce (maximálně xx Kč nebo xx Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech), a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání programu.

   14denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

   C.3. V případě Objednávky členství v programu xxxxx, pokud Kupující své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30denním členským poplatkem (viz výše), k jehož uhrazení využívá Poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).

   Upozornění na automatickou platbu

   C.4. V případě, že Objednávka podléhá opakované platbě, je Kupující vždy informován na prodejní stránce Produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné od služby odstoupit a zastavit tak opakované strhávání plateb.

   C.5. V případě, že Kupující vyplní Objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, bude mu na e-mail do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby zasláno potvrzení o založení opakované platby. Zároveň vždy 2 dny před automatickým stržením platby je Kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v Objednávce, spolu s informací, jak lze opakované platby zrušit.

   Ukončení členství v programu a zrušení automatické platby

   C.6. Své členství v programu xxxxx může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese xxxxx. Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván.

   C.7. Ukončením členství v členské sekci se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

    

   D) Splatnost kupní ceny

   D.1. V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tj. od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě a v zálohové faktuře. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

   D.2. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury bude Kupujícímu o přijetí platby vystaven a na email uvedený v objednávce zaslán doklad o přijaté platbě – faktura, která zároveň slouží i jako dodací list i potvrzení o zřízení opakované platby (v případě programu xxxxx).

   D.3. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

   D.4. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

    

   E) Platba ve splátkách

   E.1. Platbu ve splátkách může Kupující zvolit, pokud je tato možnost uvedena na Webu u konkrétního Produktu. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celková konečná Cena bude uvedena v souhrnu Objednávky před jejím odesláním. V případě zvolení platby Ceny na splátky se Kupující odesláním Objednávky zavazuje k úhradě všech splátek.

   E.2. V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn digitální obsah Produktu uživateli znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Kupujícího zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn písemným oznámením Kupujícímu celou nezaplacenou část Ceny zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek, anebo od Smlouvy odstoupit.

    

   VI. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTU

   A) ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

   ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

   A.1. Digitální obsah online kurzu bude zpřístupněn tím, že Kupujícímu budou na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu, nebo e-mail s digitálním obsahem.

   A.2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Kupujícímu zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. Případně bude Kupujícímu umožněn přístup do členské sekce zdarma.

   A.3. Digitální obsah e-booku, PDF bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném Kupujícímu zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

   A.4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude digitální obsah Kupujícímu zpřístupněn tímto jiným způsobem.

   ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

   A.5. U Produktu může být uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude digitální obsah Produktu Kupujícímu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

   A.6.  případě, že Cenu Produktu Kupující platí bankovním převodem na účet Poskytovatele, bude digitální obsah Kupujícímu zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele.

   A.7. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální obsah Kupujícímu zpřístupněn obratem pro provedení platby.

   A.8. Digitální obsah Produktu zdarma bude Kupujícímu zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy.

   A.9. U Produktu může být uvedeno, že jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude Kupujícímu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

   DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

   A.10. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Kupující k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu. Nejdéle však po dobu 2 let od uzavření Smlouvy.

   A.11. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Kupující digitální obsah přístupný neomezeně. To neplatí pro webináře, online kurzy, kongresy zdarma, PDF zdarma, e-booky zdarma, video návody zdarma k jejichž digitálnímu obsahu má Kupující přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

   AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

   A.12. Digitální obsah Produktu bude Kupujícímu zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která nebude aktualizována.

   A.13. Kupujícímu však budou poskytnuty aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to lze rozumně očekávat. V takovém případě Poskytovatel upozorní Kupujícího, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může provést a že v případě jejího neprovedení se Poskytovatel vzdává odpovědnosti za vady, které vzniknou v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

   A.14. Prodávající zabezpečí, že Kupující bude na dostupnost aktualizací dle odstavce výše upozorněn

   a) po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

   b) po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.

   FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

   A.15. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

   A.16. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím nese odpovědnost Kupující.

   B) DODÁNÍ ZBOŽÍ

   B.1. Zboží bude odesláno po zaplacení celkové Ceny.

   B.2. Termín a způsob dodání lze nalézt u konkrétního Produktu na Webu, konkrétně je pak sjednáno ve Smlouvě.

   B.3. Dodací lhůta je max. 30 dní. Pokud je na Webu uveden u Produktu jiný termín delší než 30 dní, znamená to, že Poskytovatel Zboží nemůže dodat dříve a Kupující provedením takové Objednávky potvrzuje, že s tím souhlasí.

   B.4. Pokud je u Zboží na Webu uvedeno „ověřit dostupnost“, Produkt bude dodán v termínu po dohodě mezi Poskytovatelem a Kupujícím.

   B.5. Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku dopravce.

   B.6. Zboží doručuje Poskytovatel pouze v rámci České republiky, a to prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Konkrétní způsob dopravy je uveden

   B.7. Pokud zboží si Kupující Zboží nepřevezme, bude uskladněno v sídle Poskytovatele po dobu 30 dnů. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující. Poskytovatel je oprávněn účtovat si za uskladnění Zboží skladné, a to ve výši 200 Kč denně.

   C) POSKYTNUTÍ SLUŽBY

   C.1. Službu lze objednat po předchozí domluvě s Poskytovatelem přes webový formulář. Většina služeb probíhá on-line přes aplikaci Zoom, nebo u mého počítače.

   C.2. Některé Služby (např. konzultace, mentoring) vyžadují k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici rychlé internetové připojení, dále mít mikrofon, kameru, počítač nebo chytrý telefon. Z těchto konzultací je pořizován záznam, který je Kupujícímu na vyžádání poskytnut.

   C.3. V případě, že Cena není zaplacena do termínu uskutečnění Služby, je Poskytovatel oprávněn Službu neposkytnout. V případě workshopu je Kupujícímu poskytnut pouze záznam za úplatu.

   D) ŽIVÉ AKCE

   D.1. Pokud se akce nebude konat z důvodu mé nemoci. Navrhnu náhradní termín konání akce.

   D.2. Pokud na akci bude přihlášeno málo lidí, mohu akci zrušit.

   D.3. Objednáním živé akce souhlasím s pořizováním fotografii, videí za účelem propagace.

   VII. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM

   1. Online produkty (digitální obsah) jsou Kupujícímu zasílány na e-mailovou adresu nebo zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti rychlé internetové připojení, hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Meditace a obsah videokurzu lze přehrát s pomocí internetového prohlížeče a možností audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup.

   2. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení. Obsah může být krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

   3. Veškeré informace v kurzech, programech jsou informačního charakteru a Poskytovatel se zříká jakékoli odpovědnosti ve vztahu k používání těchto informací v praxi a jakýmkoli důsledkům, které z nich vyplývají.

   VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

   1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem je Poskytovatel.

   2. Digitální obsah je Kupujícímu zpřístupněn pro jeho osobní potřebu.

   3. Digitální obsah (ani jakoukoli jeho část) není možné, ať už v původní či změněné podobě, bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

   4. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

   5. Objednáním produktu se zavazujete dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech o kterých se dozvíte. Toto se týká hlavně informací osobního charakteru o ostatních lidech, strategiích, apod.

   6. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti je Poskytovatel oprávněn digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

   7. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

   IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

   1. V případě, že je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má Kupující, který je spotřebitelem, právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

   2. Je-li předmětem Smlouvy koupě Zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

   a) poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

   b) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

   c) první dodávku Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

   3. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

   4. Pokud Kupující (objednává-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtne políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemá podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

   5. Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených v OZ.

   6. Poskytovatel je povinen Kupujícímu (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) vrátit částku plně odpovídající Ceně do 14 dnů od dostoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem jakým platbu od Kupujícího přijal.

   Online produkt

   7. V případě, že Vám digitální obsah Online produktu nebude zpřístupněn během 14 dnů od uzavření Smlouvy (na webu nebylo uvedeno datum zpřístupnění) má Kupující, který je spotřebitelem, během této 14denní lhůty právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit.

   8. Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může Kupující odstoupit od Smlouvy, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

   9. Kupující, který je spotřebitel nemá právo odstoupit od Smlouvy na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 OZ.

   10. V Případě poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

   Zboží

   11. V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží je Kupující povinen Produkt vrátit Poskytovateli, a to nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží. Peníze za Zboží budou Kupujícímu zaslány zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží Poskytovateli. Náklady související s vrácením Zboží nese Kupující.

   12. Poskytovatel uhradí Kupujícímu, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ (tj. Poskytovatel Kupujícímu oznamuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou),

   13. Poskytovatel převezme Zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

   14. Poskytovatel může po Kupujícím, který je spotřebitel, požadovat pouze úhradu podle:

   a) Jestliže Kupující, který je spotřebitelem, zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

   b) Spotřebitel odpovídá Poskytovatelovi pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud Poskytovatel nesdělil Kupujícímu údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i (tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis).

   Služby

   15. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů, konzultací, mentoringu) Kupující nemá právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) OZ), může však žádat storno účasti.

   16. V případě, že Kupující stornuje workshop nebo konzultaci a nenajde za sebe náhradu, bude mu vrácena pouze část Ceny (pokud se strany nedohodnu jinak), a to dle následujícího:

   a) zrušení účasti 1 měsíc předem – vrací se celá částka,

   b) zrušení účasti 14 dní předem – vrací se 50 % částky,

   c) zrušení účasti 7 dní předem a méně – nevrací se nic.

   17. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma tím, že se odhlásí z e-mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz, který lze nalézt na konci každého zaslaného e-mailu).

   18. Lhůta je zachována, pokud je  odstoupení odesláno nejpozději 14. den ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena nebo fyzický produkt převzat.

   19. Odstoupit od Smlouvy lze zasláním vyplněného formuláře k odstoupení (ke stažení na Webu), nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči Poskytovateli učiníte.

   20. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

   a) v případě, že se Kupující dopustí podstatného porušení povinností ze Smlouvy (zejména v případě, kdy došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti),

   b) z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů,

   c) v dalších případech stanovených zákonem.

   21. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem je Poskytovatel oprávněn Kupujícímu digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody.

   22. V případě, že nedojde k úhradě Ceny nebo splátky ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti je Poskytovatel oprávněn odebrat dlužnému Kupujícímu přístup ke kurzu (do programu) do doby, než dojde k celé úhradě.

   23. Je-li společně s Produktem nebo Objednávkou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Poskytovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost. V takovém případě je Kupující povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Poskytovateli vrátit.

   X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

   1. Mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu Kupujícímu, který je spotřebitel, poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době do dvou let, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

   2. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

   3. V případě, že se Kupujícímu, který je spotřebitelem, na Zboží projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

   4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí. Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

   5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

   6. Reklamaci lze uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Následně Kupující předá Zboží Poskytovateli, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný předmět užívat.

   7. O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo mailem.

   8. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá Kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

   9. Ve věci odpovědnosti za vady může Kupující, který je spotřebitelem, požadovat podle své volby buď opravu věci, nebo dodání nové věci bez vad. Ledaže jeden ze zvolených způsobů odstranění vady je nemožný nebo značně nákladný. Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít Kupující, který je spotřebitelem, nárok až v případě, že:

   • vadu Poskytovatel odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením Smlouvy,
   • je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

   10. Kupující sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

   11. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží v případě:

   a) vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,

   b) neprovedených aktualizací (dle čl. 6),

   c) nedostupnosti nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (dle čl. 6),

   d) že Kupující věděl, že Produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.

   12. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Kupující povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit přiměřeně technicky dostupnými prostředky. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Kupující práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

   13. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

   14. Při dodání nové věci (Zboží) vrátí Kupujícímu Poskytovatel na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující je povinen nové Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován.

   15. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Kupujícímu poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu.

   16. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

   17. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že věc

   a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

   c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

   18. Poskytovatel odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

   a) je věc (rozumějte Zboží) vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

   c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

   d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Poskytovatel Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

   19. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Poskytovatel věc na vlastní náklady.

   XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

   1. Všechny přístupy k kurzům se provádějí automaticky, pokud Kupující nedostane po zaplacení přístup ke kurzu, programu, lze kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese: xx@xxx.cz.

   2. V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Poskytovatele, kontaktujte Poskytovatele na e-mailové adrese xx@xxx.cz.

   3. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

   4. Pokud mezi Poskytovatelem a Kupujícím, kterým je spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Kupujícím neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   2. Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Poskytovatele a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Web, Kupující stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.

   3. Tyto VOP ve formátu pdf či obdobném Poskytovatel rovněž zašle Kupujícímu v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.

   4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Kupujícího, které ze Smlouvy vyplývají.

   5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

   6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

   7. Tyto VOP jsou účinné od 4.1.2023.

   8. Poskytovatel je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

   9. V případě, že se Poskytovatel rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a, případně i na dalších webových portálech Poskytovatele, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.